Trắc nghiệm thì hiện tại đơn Update 04/2024

Trắc nghiệm thì hiện tại đơn

Tổng quan lý thuyết thì hiện tại đơn (overview simple present tense)

I/ Cấu Trúc (Form)

Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về những điều nói chung, những điều luôn đúng và những thói quen. Điều đó không quan trọng là hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.

1/ Khẳng định – Present simple (Positive)

I/ You/ We/ They + Verb

Ví dụ:

We go to the theatre every Saturday.
(Chúng tôi đi xem phim mỗi thứ 7 hàng tuần)
They speak English very well.
(Họ nói tiếng anh rất tốt)
I love to cook at the weekend.
(Tôi thích việc nấu ăn vào cuối tuần)

He/ She/ It + Verb (s/es)

Ví dụ:

She speaks English.
(Cô ấy nói tiếng anh)
He smokes cigarettes.
(Ông ta hút thuốc)
The bank closes at 5 o’clock.
(Ngân hàng đóng cửa vào lúc 5:00 chiều )

2/ Phủ định (Simple present negative)

Subject + Don’t/ Doesn’t + Infinitive Verb

Ví dụ:

You don’t live in that house.
(Bạn không sống trong ngôi nhà đó)

We don’t want to stay in that house.
Chúng tôi không muốn ở trong ngôi nhà đó)

He doesn’t think it’s a good idea.
(Anh ấy không nghĩ nó là một ý kiến hay)

Maria doesn’t write to me very often.
(Maria không viết thư nhiều cho tôi)

The Government doesn’t wants to cut taxes.
(Chính phủ không muốn cắt giảm thuế)

3/ Câu hỏi – Present simple question

Question Word + Do/ Does + Subject + Infinitive Verb

Ví dụ:

Where do you live?
(Bạn sống ở đâu?)
What time does your brother arrive home?
(Mấy giờ anh trai của bạn về đến nhà?)
Do we leave now or at Seven o’clock?
(Chúng ta đi bây giờ hay là 7h00 mới đi?)

Does your brother work in the city?
(Anh trai của bạn làm việc ở thành phố à?)
How often does your sister have a holiday?
(Chị gái của bạn có nghỉ phép thường xuyên không?)
Why does the fridge make that strange noise?
(Tại sao cái tủ lạnh lại phát ra tiếng động lạ vậy?)

4/ Câu hỏi ngắn – Short question

Ví dụ:

A: Does Tom live in a big apartment?
(Tom có ở trong một căn hộ lớn phải không?)
B: Yes, He does. NOT Yes, she lives.
(Vâng, Anh ấy ở đó)

A: Do your parents like going on summer vacations?
(Bố mẹ của bạn có muốn đi lễ hội mùa hè không)
B: No, they don’t.
(Không, họ không muốn)

II/ Cách dùng

1/ Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên

Ví dụ:

The sun rises in the East
(Mặt trời mọc ở đằng đông)

2/ Thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại

Ví dụ:

I get up early every morning
(Tôi dậy sớm mỗi sáng)

3/ Thì hiện tại đơn còn được dùng để diễn tả hành động sự việc tương lai sẽ xảy ra theo thời gian biếu hoặc chương trình, kế hoạch đã định theo thời gian biểu

Ví dụ:

We spend four days in Da Lat
(Chúng tốn 4 ngày ở trên Da Lat rồi)

4/ Các phó từ thường được dùng chung với thì hiện tại đơn

-Often usually, frequently: thường

-Always, constantly: luôn luôn

-Sometimes, occasionally: thỉnh thoảng

-Seldom, rarely: ít khi, hiếm khi

-Every day / week/ month: mỗi ngày/ tuần, tháng

Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn

Bài tập 1: Lựa chọn phương án đúng nhất để hoàn thành các câu bên dưới

1/ My best friend always     funny jokes.

A/ Telling

B/ Is tell

C/ Does Tell

D/ Tells

2/ Children usually     watching cartons.

A/ Like

B/ Likes

C/ Liking

D/ Are like

3/ In many countries, People     until they are sixty-five

A/ Are work

B/ Works

C/ Work

D/ Is work

4/ Some students     English well so they     their own language.

A/ Aren’t knowing/ speak

B/ Don’t know/ speak

C/ Doesn’t know/ Speak

D/ Know/ Aren’t speak

5/ My father     enjoy working with other people. He     prefers working alone.

A/ Doesn’t/ never

B/ Isn’t/ always

C/ Doesn’t/ usually

D/ is/ never

6/ Betty is very kind. She     helps old people.

A/ always

B/ never

C/ doesn’t

D/ is

7/ She usually     a lot of time to choose her clothes.

A/ Spend

B/ Spends

C/ Spending

D/ Is spend

8/ I always     my teacher’s website to study English.

A/ Visit

B/ Am visiting

C/ Don’t visit

D/ Visiting

9/ Please     put your things on the teacher’s table.

A/ Not

B/ Aren’t

C/ Doesn’t

D/ Don’t

10/      you always wea same uniform every day?

A/ Are

B/ Does/

C/ Do

D/ Is

Answer:

1/ Does tell

2/ Like

3/ Work

4/ Don’t know/ speak

5/ Doesn’t/ usually

6/ Always

7/ Spends

8/ Visit

9/ Don’t

10/ Do

Bài tập 2 Lựa chọn phương án đúng nhất để hoàn thành các câu bên dưới

1/

John: Where     you live?

James: I     in New York.

 1. A) Do/ live
 2. B) Are/ lives
 3. C) Are/ do live
 4. D) Does/ live

2/

John: What      you      in New York?

James: I Study at university.

 1. A) Are/ do
 2. B) do/ does
 3. C) do/ do
 4. D) does/ do

3/

John:      you live with your family?

James:     . I live with my friend.

 1. A) Are/ No, I am not
 2. B) Do/ No, I don’t
 3. C) Do/ Yes, I do
 4. D) Does/ Yes, I am

4/

John: What     your friend     in New York?

James: He     at university too.

 1. A) Is/ do/ Study
 2. B) do/ do/ studies
 3. C) does/ does/ studies
 4. D) does/ do/ studies

5/

John: Where     your friend come from?

James: He     from Khanh Hoa

 1. A) does/ comes
 2. B) do/ come
 3. C) Is/ comes
 4. D) do/ does comes

6/

John: What time     you get up in the morning

James: I usually     at 7:20 but my friend      at 8 o’clock.

 1. A) do/ get up/ get up
 2. B) do/ get up/ gets up
 3. C) does/ gets up/ get up
 4. D) does/ get up/ it gets up

7/

John:      you have breakfast every morning?

James: Yes, I        but my friend       .

 1. A) Are/ am/ Isn’t
 2. B) Do/ do/ doesn’t
 3. C) Are/ do/ does
 4. D) Do/ have/ Isn’t

8/

John: What       for breakfast?

James: I usually eat eggs and toast for breakfast.

 1. A) do you eat
 2. B) are you eat
 3. C) does your friend eat
 4. D) do you are eat

9/

John:      your friend eat out?

James: I never eat out because it is too expensive.

 1. A) Why
 2. B) How much
 3. C) How often
 4. D) How long

10/

John:      your friend eat out?

James: Yes,      . He     in a restaurant and he     there.

 1. A) Does/ he does/ Is work/ eats
 2. B) Do/ he is/ works/ eats
 3. C) Is/ he does/ working/ eating
 4. D) Does/ he does/ works/ eats

Answer:

1/ Do/ live

2/ Do/ do

3/ Do/ No, I don’t

4/ Does/ do

5/ Do/ comes

6/ Do/ get up/ get up

7/ Do/ do/ doesn’t

8/ Do you eat

9/ How often

10/ Does/ he does/ works/ eats

Bài tập 3 Lựa chọn phương án đúng nhất để hoàn thành các câu bên dưới

1/ I      early every day.

 1. A) get up
 2. B) gets up
 3. C) gets up
 4. D) am wake up

2/ I      to school every morning.

 1. A) am go
 2. B) go
 3. C) going
 4. D) goes

3/ I       early but my brother     very late.

 1. A) go to bed/ goes to bed
 2. B) goes to bed/ goes to bed
 3. C) goes to bed/ go to bed
 4. D) go to bed/ go to bed

4/ My mother     my room every day.

 1. A) clean
 2. B) Cleaning
 3. C) cleans
 4. D) is clean

5/ I      the answer but I can’t say

 1. A) am Know
 2. B) knows
 3. C) knowing
 4. D) know

6/ They     in Hue but they      in Da Nang now

 1. A) are/ lives
 2. B) live/ are
 3. C) is/ live
 4. D) lives/ are

7/ I     a glass of milk every morning.

 1. A) am drinking
 2. B) drink
 3. C) eat
 4. D) eats

8/ I     my father’s laptop to study.

 1. A) use
 2. B) uses
 3. C) using
 4. D) am use

9/ We      English in your English classes.

 1. A) Are speak
 2. B) Speaks
 3. C) Speak
 4. D) Speaking

10/ My father always     my mother in the chicken.

 1. A) helps
 2. B) helping
 3. C) is help
 4. D) help

Answer:

1/ Get up

2/ Go

3/ go to bed/ goes to bed

4/ Cleans

5/ Know

6/ Live/ are

7/ Drink

8/ Use

9/ Speak

10/ helps

Bài tập 4:

1/ Let me explain what you need to do. First ________ the dishes and ___________ the floors. Then you ________ the dinner.

A) are washing / are sweep / prepare
B) are clean / vacuum / make
C) wash / vacuum / prepare
D) put / clean / cooking

2/ He usually _______ to bed early. He _________ till midnight.

A) doesn’t go / stays up
B) goes / stays up
C) not to go / doesn’t stay up
D) is going / isn’t staying up

3/ He is not a vegetarian but he _____________ meat.

A) eating
B) Never eats
C) always eats
D) occasionally eats

4/ I ___________ it would be a good idea to stay with them one more night.

A) think
B) thought
C) am thinking
D) would think

5/
A: If she keeps up the good work she will be promoted to manager.
B: I_________ so.

A) am hoping
B) hope
C) would hope
D) will hope

6/
A: I am sure the boss ________ about the latest plan to improve the business.
B: ____________ so.

A) thinks/ am thinking
B) think / think
C) is thinking / think
D) to think / would think

7/ You must take a taxi if you ___________ to catch the next train.

A) intend
B) will intend
C) would intend
D) intending

8/ It is very cold here in winter, so they ___________ Australia.

A) going to
B) usually go to
C) goes to
D) are sometimes go to

9/ If you _________ still ill tomorrow you ought to stay home.

A) Will be
B) be
C) were
D) are

10/ He __________ a lot of reading in his free time.

A) does
B) is
C) reads
D) doesn’t

Answer:

1/ wash / vacuum / prepare

2/ doesn’t go / stays up

3/ occasionally eats

4/ think

5/ hope

6/ is thinking / think

7/ intend

8/ usually go to

9/ are

10/ does

Bài tập 5:

1/ Some teachers ____________ much homework.

A) give

 1. B) gives
 2. C) are give
 3. D) is give

2/ Taylor and Adam __________ good friends.

A) be

 1. B) is
 2. C) are
 3. D) does

3/  _______ your parents let you go to bed late?

A) Are

 1. B) Does
 2. C) Do
 3. D) Is

4/ How many books __________ you read in a year?
A) are

 1. B) were
 2. C) did
 3. D) do

5/ He is good at football but he _____ want to play now.
A) Isn’t

 1. B) was n’t
 2. C) doesn’t
 3. D) Does n’ t

6/ He is talking for hours but I _______ understand anything.
A) Don’t
B) wasn’t
C) isn’t
D) am not

 1. How often ______ you go to the cinema?
  A) are
  B) do
  C) was
  D) does

8/ She ________ like playing tennis. So she _______ plays tennis.
A) Doesn’t/ always
B) doesn’t/ never
C) isn’t/ never
D) isn’t/ hardly ever

9/ One of my friend ________ reads newspaper.
A) doesn’t
B) does
C) never
D) isn’t

10/ How many students ________ English?
A) Knows
B) are knowing
C) does know
D) know

Answer:

1/ give

2/ are

3/ Do

4/ do

5/ doesn’t

6/ don’t

7/ do

8/ doesn’t / never

9/ never

10/ know

Bài tập 6

1/ James ________ like martial arts.

A-isn’t

B-doesn’t

C-don’t

D-do

 

2/ __________ your teacher know English?

A-Do

B-Is

C-Does

D-Are

3/ He ____________ tennis with his friends.

A-often plays
B-often play
C-plays often
D-play often

4/ A: Does your father watch soap operas? B: No, he ________.

A-isn’t
B-does
C-don’t
D-doesn’t

5/ How ________ do you wash your car?

A-usually
B-often
C-much
D-sometimes

6/ Do your parents ___________ in the country?

A-living
B-lives
C-live
D-lived

7/ Maria doesn’t ________ listening to music.

A-like
B-likes
C-liking
D-liked

8/ Maria and Jolie _____________ playing computer games.

A-doesn’t like
B-aren’t like
C-isn’t like
D-don’t like

9/ She hates washing the dishes. She ________ does it.

A-always
B-usually
C-never
D-every time

10/ Tommy __________ to the library on Saturday mornings.

A-go
B-going
C-is go
D-goes

Answer:

1/ doesn’t

2/ Does

3/ often plays

4/ doesn’t

5/ often

6/ live

7/ like

8/ don’t like

9/ never

10 goes