Đầu tư chứng khoán ngắn hạn? Nên hay không? Update 09/2023