Có nên đầu tư chứng khoán trung hạn không? Tại sao? Update 12/2022